KIẾM CỦA CỤ K’SEN

– Chất liệu: sắt
– Kích thước: dài 1,1 m.

Thông tin hiện vật

Cây kiếm của cụ K’Sen là vũ khí cụ sử dụng trong phong trào Mộ Cộ nổi dậy chống Pháp ở Di Linh, năm 1937.

Cụ K’Sen là người tham gia hoạt động từ những ngày đầu của phong trào Mộ Cộ. Cây kiếm này được một người bạn thân trong phong trào tặng cụ làm khí giới chống giặc Pháp. Thời gian đầu của phong trào Mộ Cộ, nhằm che mắt địch, kiếm được xem là một trong những dụng cụ khi đi “cúng” tại nhà cúng Đạ Sa, nơi mọi người họp bàn kế hoạch chống Pháp.