TUYÊN BỐ 7 ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ PARI

– Chất liệu: Giấy.
– Kích thước: 13 x 7cm.
– Màu sắc: Màu xanh da trời.
– Địa điểm và thời gian sưu tầm: Nhận từ đồng chí Thu Uy – Thành Hội Phụ nữ Đà Lạt, ngày 10/8/1976.

Thông tin hiện vật

Tập “Tuyên bố 7 điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Pari” do cơ quan Thị ủy Đà Lạt gửi cho đồng chí Thu Uy – Thành Hội Phụ nữ Đà Lạt, vào ngày 20/07/1971.
Tập tài liệu này dùng để tổ chức nghiên cứu học tập, giúp nhận thức đúng về đường lối, quan điểm của ta. Từ đó, phát động quần chúng đấu tranh, giành hòa bình, độc lập cho dân tộc. Trước mắt và cấp bách là buộc địch phải ngồi lại bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari, vì trong lúc này Mỹ – ngụy đang thua lớn ở miền Nam, chúng lại giở trò ném bom phá hoại miền Bắc XHCN.